Защита на лични данни
 
 
Настойничество и попечителство


Информация
24.11.2017

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство
Законно основание
Административнопроцесуален кодекс
глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Устройствения правилник на общинска администрация
Определение
Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от кмета на община Кнежа или упълномощено от него лице се издава удостоверение за настойничество и попечителство.
Настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество се учредява...


Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?