Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:
17.04.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ;

Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца;

Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и захарни изделия;

Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия, с уникален № 00672-2018-0001

 

17.04.2018г.

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Доклад - разглеждане, оценка и класиране на оферти

Решение № 170 от 16.04.2018г.

 

19.02.2018г.

Разяснение с изх. № 5300-33

 

07.02.2018г.

Разяснение изх. № 5300-26

 

22.01.2018г.

Обявление

Решение

Документация

Образци


Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ:
17.04.2018

05.04.2018 г.

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, във връзка с обява изх. № 0400-92/05.04.2018 г.

 

17.04.2018 г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти изх. № 0400-98/17.04.2018 г.

 

05.04.2018г.

 

Обява 0400-92 от 05.04.2018г.

Образци

Проект на договор

Техническа спецификация


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с обект: „Периодични доставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ- КНЕЖА " ЕООД
05.04.2018

Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с възложител „Аспарухов вал“ЕООД и с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия до обекти на „Аспарухов вал“ЕООД и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“.
05.04.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ:
04.04.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2018-0003.

 

04.04.2018г.

Решение №150 от 04.04.2018г.

Протокол №2 съставен на 27.03.2018г.

Протокол №3 съставен на 02.04.2018г.

 

27.03.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти изх. № 5300-58/27.03.2018 г.

Протокол 1 съставен на 23.03.2018 г.

 

06.02.2018г.

Обявление 0400-29 от 06.02.2018г.

Решение №47 от 06.02.2018г.

Документация

Образци

Работен проект


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа”, с уникален № 00672-2018-0007, по обособени позиции, както следва:
03.04.2018

Обособена позиция 1: Пясък;

Обособена позиция 2: Фракция трошенокаменна с размер на зърната 0-63 мм и-0-40 мм;

Обособена позиция 3: Фракция за асфалтополагаща машина /технология „Печматик”/ с размер на зърната 4-8 мм и гранитна структура;

Обособена позиция 4: Катионна битумна емулсия- бързоразпадаща се;

Обособена позиция 5: Бетон

 

03.04.2018г.

Решение №147 от 03.04.2018г.

Обявление 0400-89 от 03.04.2018г.

Документация

Образци


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа