Обявления

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост в местността "Нанов Геран"
20.04.2018


Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
08.03.2018


Обявление: Процедура по продажба на недвижими имоти общинска собственост чрез публично оповестен конкурс
23.02.2018

Съобщение до собствениците на домашни любимци
12.02.2018

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа