Защита на лични данни
Профил на купувача

Обявление за определяне на заявител за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
15.05.2019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на уличната мрежа на гр.Кнежа, включваща асфалтиране, след завършени ремонти на канализационната система – втори етап“
09.05.2019

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла №1, находяща се на ул.“Стефан Цанов“ №40, в п.и. с идентификатор 37376.1002.1959.1 по КК на гр. Кнежа, община Кнежа”, във връзка с обява изх. № 0400-75/22.04.2019 г.
08.05.2019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2019 г.“ Уникален номер 00672-2019-0002.
07.05.2019

Поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с изпратена покана изх. № 5300-172/20.08.2018 г. до определено лице за подаване на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: Осъществяване на авторски надзор на обект: „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по д-р No:255/29.12.2014г., подобект: Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“
25.04.2019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
18.04.2019

Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?