Профил на купувача

Събиране на оферти чрез покана до определени лица за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:
15.11.2017

Обособена позиция 1: Пясък


Обособена позиция 2: Мрежа армировъчна за бетон


 


15.11.2017 г.


Решение №694 от 15.11.2017г


 


Покана за участие
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГР. ОРЯХОВО”, уникален № 00672-2017-0008
09.11.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа, и осъществяване на авторски надзор“
02.11.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2017-0009
18.10.2017

18.10.2017г.

Протокол №1 съставен на 12.10.2017г.

 

07.08.2017г. 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2017-0009

 

Решение №430 от 07.08.2017г.

Обявление №0400-148

Документация, техническа спецификация, методика, проект на договеор.

Образци

Работен проект

 


Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на строителни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа” по 5 обособени позиции.
12.10.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010
20.09.2017

Нови възможности за грижа