Защита на лични данни
Образование
Образование


Разпределение на средства по формула за училища и детски градини -2016г. тук!

Разпределение на средства по формула за детски градини - 2017г. тук!

I.Структура

1.1. Учебни заведения
На територията на общината функционират 13 учебни заведения. От тях
• една професионална гимназия по земеделие - ПГЗ „Стефан Цанов”;
• една професионална гимназия по механоелектротехника - ПГМЕТ„Христо Смирненски ”;
• едно
средно училище

1.       СУ„Неофит Рилски”;

• четири основни училища:

1.       ОУ„Отец Паисий”;

2.       ОУ„Васил Левски” Кнежа;

3.       ОУ„Христо Ботев” Бреница;

4.       ОУ„Васил Левски” Еница;

• едно начално училище

    1.       НУ„Кнежица” ;

• пет учебно-възпитателни заведения:
 

1.       ДГ „Мечо Пух”;

2.       ДГ „Лиляна Димитрова” Еница;

3.       ДГ „Детска Планета” Бреница;

4.       ДГ „Огнян Михайлов”;

5.       ДГ „Звездица”;

•детска ясла

1.       Детска ясла №1


Сграден фонд – По-голяма част от учебните сгради на училищата са стари, изградени преди повече от 70
- 80 години.

Извършено е саниране  на повечето сгради  и освежаване на  вътрешни помещения, също така е подменена  старата дограма с нова - енергоспестяваща,  закупени са климатични инсталации, боядисани и обезопасени са откритите спортни площадки в детските заведения.  
Отоплението на сградите е с локално парно или твърдо гориво.

Техническата база е значително обновена, предстоят проекти за изграждане на още два  кабинета по информатика и информационни технологии .

Към момента учебните заведение са оборудвани с 14 учебни кабинета по информатика и информационни технологии както следва:

1.       СУ„Неофит Рилски”- 3бр.

2.       ПГЗ „Стефан Цанов” - 3 бр.

3.       ПГМЕТ„Христо Смирненски ”- 2 бр.

4.       ОУ„Васил Левски” Кнежа -2 бр.

5.       ОУ„Христо Ботев” Бреница -2 бр.

6.       ОУ„Отец Паисий”-1бр.

7.       ОУ„Васил Левски” Еница - 1 бр.

Собственост – всички учебни заведения без професионалните гимназии са общинска собственост.
Образователно - квалификационното равнище на педагогическите кадри е както следва:
• с висше образование,
образователно-квалификационна степен “магистър” - 66 бр.;
• с висше образование,
образователно-квалификационна степен “бакалавър” - 42 бр.;
• с висше образование,
образователно-квалификационна степен “специалист” - 59.5 бр.;

 

II. Нормативна база в сферата на образованието

 

1.На територията на общината функционират 5 бр. детски заведения с

3 яслени и 17 градински групи.

Средната месечна посещаемост на децата в градинските групи със заповед на кмета е определена на 12 /дванадесет/ деца.

В яслените групи средната посещаемост на децата е 8 /осем/ деца.

 

2.Начален курс - функционират 32 паралелки начален курс,

от които 4 маломерни, утвърдени с решение на ОбС от 2013г.

Минимален брой в нормалните паралелки - 18 бр. и в маломерните паралелки 14 бр.

3.Среден курс - функционират 29 паралелки, от които 5 маломерни, утвърдени с решение на ОбС от 2013г..

Минимален брой в нормалните паралелки 18 ученика и в маломерните 14 ученика.

 

4.Горен курс
• СУ “Неофит Рилски” - 4 паралелки с 88 ученика;
• ПГЗ ”Стефан Цанов” - 16 паралелки от които 4 паралелки  задочна форма на обучение, общ брой ученици 419;
• ПГМЕТ ”Хр.Смирненски” -15 паралелки,10 паралелки дневна форма на обучение,      4 паралелки задочна форма на обучение, 1 паралелки вечерна форма на обучение, общ брой ученици 180.

 

 

 


Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?