Профил на купувача

----------------------------------------------------------------

16.04.2014г. ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на сметосъбиращи съдове – специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър” с обем 1,1 куб.м. и метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.”, включваща следните обособени позиции:
 Позиция 1: Доставка на 40 /Четиридесет/ бр. специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър”с обем 1,1 куб.м;
 Позиция 2: Доставка на 520 /Петстотин и двадесет/ бр. метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб. м.;


Публична покана с уникален №9028380 тук

Описание на обекта на поръчката и техническа спецификация тук

Образци и указания за попълването им тук

----------------------------------------------------------------

16.04.2014 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на строителни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Инертни материали;Обособена позиция 2: Бетон клас В20;
Обособена позиция 3: Катионна битумна емулсия- бързоразпадаща се- клас С60В4


Документация за участие тук


----------------------------------------------------------------

28.03.2014 г. Обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА-1896”, ГР.КНЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”

Решение №164/28.03.2014г. тук


Обявление с изх. № 0400-93 тук

----------------------------------------------------------------

13.03.2014г. Открите процедура с предмет: „Доставка и монтаж на паркови елементи и детски съоръжения в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа”

Решение № 122/13.03.2014г. тук

Обявление с изх. № 0400-76 тук

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

----------------------------------------------------------------

13.03.2014г.

          Открита процедура: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа”

Решение № 121/13.03.2014

Обявление с изх. № 0400-74 тук

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

------------------------------------------------------------------------------

13.03.2014г. Открита процедура: „Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за строежа по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа””

Решение № 123/13.03.2014 тук

Обявление с изх. № 0400-78


Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

-----------------------------------------------------------------

13.01.2014г. "Разработване на определени компоненти от ОПР и на стратегически документи на общинско ниво, мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики и програми“, по проект “Разработване и въвеждане на  мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № 13-13-141 от 15.11.2013


Публична покана с уникален номер 9024647

Документация за участие тук

------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014г. Открита процедура с предмет:„ Изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВК мрежа на град Кнежа в съответствие с Договор за БФП № DIR-51011116-С016 от Оперативна програма Околна среда по подробно описан списък“

Обявление с изх. № 0400-6 тук

Решение №15 от 10.01.2014г. с изх. № 0400-5 тук


19.02.2014г. Разяснение тук


12.03.2014г. Отваряне на ценови оферти на 14.03.2014г.


Методика, променена с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тук

Указания за участие, променени с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тук

-----------------------------------------------------------------

10.12.2013 г. Открита процедура с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. ЕНИЦА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 1091/II-13 (КНЕЖА – ИСКЪР) – С. БРЕНИЦА (ІІІ-1304) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+754,78, ОБЩИНА КНЕЖА”

Решение № 591/ 10.12.2013 г.

Обявление


Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

----------------------------------------------------------------

10.12.2013 г. Открита процедура с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. ЕНИЦА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 1091/II-13 (КНЕЖА – ИСКЪР) – С. БРЕНИЦА (ІІІ-1304) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+754,78, ОБЩИНА КНЕЖА”

Решение № 590/ 10.12.2013 г.

Обявление


Разяснение тук


10.04.2014г.Отваряне на ценови оферти - 14.04.2014г.

14.04.2014г. Промяна на часа за отваряне на ценовите оферти

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

------------------------------------------------------------------

28.11.2013 г. Открита процедура с предмет :„Организиране на специализиран превоз  на ученици през учебната 2013/2014 година до училища на територията на община Кнежа, съгласно утвърдени маршрутни разписания” с три обособени позиции

Документация за участие тук


04.02.2014г. Съобщение за отваряне на оферти тук

------------------------------------------------------------------

28.11.2013г. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ Обществена поръчка по правилата на Световната банка с предмет : „Доставка на технологично оборудване по проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кнежа”

Покана за представяне на оферти


-------------------------------------------------------------------

15.11.2013 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор на обект:Дневен център за възрастни хора-преустройство на училище „Кнежица”- Стара гимназия в гр. Кнежа ”

 

Решение №524 от 15.11.2013г.

 

Обявление тук


17.02.2013г. - Отваряне на оферти - 19.02.2014г.

 

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 620500; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа;

Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2013 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на обзавеждане/оборудване на обект: „Дневен център за възрастни хора -преустройство на училище „Кнежица” - Стара гимназия в гр.Кнежа ”

 

Решение №525 от 15.11.2013г.

 

Обявление тук


28.01.2014г. Съобщение: Отваряне на оферти - 31.01.2014г.


04.02.2014г. Съобщение: Отваряне на оферти - 07.02.2014г.Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 620500; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

 

----------------------------------------------------------------------

15.11.2013 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дневен център за възрастни хора-преустройство на училище „Кнежица”- Стара гимназия в гр. Кнежа”, включително непредвидени разходи за СМР17.03.2014г. - Отваряне на оферти


25.11.2013г. - Разяснение


28.11.2013г. - Разяснение


5.12.2013г. - Разяснение


6.12.2013г. - Разяснение


9.12.2013г. - Разяснение


13.12.2013г. - Разяснение

                      - Спецификация външна дограма КОРПУС 1 тук

                      - Спецификация външна дограма КОРПУС 2 тук

                      - Спецификация външна дограма КОРПУС 3 тук


18.12.2013г. - Разяснение


20.12.2013г. - Разяснение


27.12.2013г. - Разяснение

                        ОВК Проект тук


30.12.2013г. - Разяснение


Решение №523 от 15.11.2013г.

 

Обявление тук

 

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен денв административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 620500; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.


-----------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2013 г. „Извършване на функционален анализ в Община Кнежа“ по проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа“, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № 13-11-5 от 25.09.2013год.


21.11.2013г. - Разяснение

25.11.2013г. - Разяснение


Публична покана с уникален номер 9022367

Документация за участие

 
----------------------------------------------------------------
10.10.2013 г.

 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа за експлоатационен сезон 2013-2014 г.” по обособени позиции

Публична покана с уникален номер № 9020912 тук

 Образци за подготовка на оферта тук
------------------------------------------------------------------
02.10.2013 г.
 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”

Документация за участие

Съобщение отваряне на ценови оферти
-------------------------------------------------------------------
26.09.2013г.
Процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 «Дафинка Чергарска»

Публична покана с уникален № 9020388

Документация за участие тук

--------------------------------------------------------------------
20.08.2013г. Публична покана с предмет  „Закупуване на лек автомобил - МИКРОБУС на лизинг за нуждите на  „МБАЛ-Кнежа” ЕООД„

Публична покана с уникален № 9018961

Документация за участие тук

--------------------------------------------------------------------
01. 08. 2013 г.
„Провеждане на обучение на служителите от общинска администрация Кнежа, които не са включени в каталога на Институт по публична администрация и в проекта на НСОРБ” по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Община Кнежа” по ОПАК, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-91/ 01.04.2013 г.“

05.08.2013г. Разяснение по документацията

Публична покана с уникален № 9018305

Документация за участие

---------------------------------------------------------------------------------
10.07.2013г. 
„Закупуване на един брой фабрично нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж- Кнежа”

Публична покана уникален номер 9017536

Образци за подготовка на офертата тук

---------------------------------------------------------------------------------
18.06.2013г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"  тук

-Документацията бе достъпна до 17:00 на 10.7.2013г.

03.09.2013г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти тук
----------------------------------------------------------------------
23.05.2013г. - Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ Кнежа.

Публична покана с уникален номер 9015836

Приложения към поръчката тук
-----------------------------------------------------------------------
15.05.2013г. -

„Консултантска услуга за подготовка на тръжна документация, необходима на община Кнежа, за провеждане на процедура по реда на глава Осма „а” от ЗОП, във връзка с чл. 14,ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Провеждане на обучение на служителите от общинска администрация Кнежа, които не са включени в каталога на Институт по публична администрация и в проекта на НСОРБ” по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Община Кнежа” по ОПАК, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-91/ 01.04.2013 г.

Публична покана с уникален номер 9015489

Документация за участие тук

-----------------------------------------------------------------------------
26.04.2013г.
- „Доставка на инертни материали за нуждите на Община Кнежа”

Публична покана с уникален номер 9014898

Образци за подготовка на оферта тук
-----------------------------------------------------------------------------
11.04.2013г.
„Доставка на сметосъбиращи съдове –метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.

Публична покана с уникален номер 9014271

Образци за подготовка на оферта

Разяснение тук
-----------------------------------------------------------------------------
19.02.2013г. 
„Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж- гр. Кнежа”

Публична покана уникален номер 9012360

Техническа спецификация, опис на хранителните продукти и образци за подготовка на офертата
 
----------------------------------------------------------------------------
11.02.2013г.
„Доставка на катионна битумна емулсия- бързоразпадащасе- клас С60В4”

Публична покана уникален номер 9012077

Образци за подготовка на офертата тук

-----------------------------------------------------------------------------
Обществена поръчка: "Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на община Кнежа"

Документация за участие


Съобщение за отваряне на ценови оферти
-----------------------------------------------------------------------------

07.01.2013г.
Закупуване на един брой мултифункционален багер- челен товарач-втора употреба за нуждите на Община Кнежа”

Публична покана уникален номер - 9010862

Образци за подготовка на офертата

-----------------------------------------------------------------------------
23.11.2012г. Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Кнежа"


Документация за участие


07.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1224

14.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1249

20.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1260(1)

28.12.2012г.
Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1269

24.01.2013г. Съобщение за отваряне на ценови оферти
--------------------------------------------------------------------------------------
01.11.2012 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект:„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа""

13.11.2012 г.Документация за участие с промени

14.11.2012г. Решение за промяна

29.11.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1160-1

03.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1184

05.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1202

07.12.2012г. Разяснение по документация - изходящ номер 5300-1223

15.01.2013 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти
--------------------------------------------------------------------------

31.10.2012г. Открита процедура за обществе напоръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа - 1 етап”.


Обявление

Документация за участие

Документация Том 7

08.11.2012г. Разяснения изх. № 5300-1081/08.11.2012г.

29.11.2012г. Разяснения изх. № 5300-1165-1

08.01.2013г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2012 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа за експлоатационен сезон2012-2013 г.

Публична покана с уникален номер 9007800

Образци за подготовка на офертата

---------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2012г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Подкрепа за организация и управление на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа"


Документация за участие с промени тук

22.10.2012г.
Решение за промяна

10.12.2012г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2012г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Община Кнежа”

02.11.2012г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документация за участие

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за ОДЗ №2 "Дафинка Чергарска" Кнежа.


Публична покана с уникален номер 9006665

Документация за участие

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2012г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител за извършване на одит по проект Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа20.11.2012 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти


Документация за участие


12.10.2012 г.  Разяснение по документация за участие изх. № 5300-979-1/12.10.2012 г.


16.10.2012 г. Разяснение №2


Цената на документацията е в размер на 24,00 лв. С ДДС. Сумата за закупуване може да бъде внесена на касата на Община Кнежа или по банков път по следната банкова сметка на Общината:

 

            IBAN: BG24IABG74948401620500 BIC: IABGBGSF

            Банка: Интернешънъл Асет Банк АД, филиал Кнежа

            Кодза вид плащане: 447000


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.08.2012г. "Провеждане на мерки за информация и публичност за проект" Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - I етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа"".

14.09.2012г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти

Публична покана с уникален номер 9005692

Документация за участие

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Осъществяване на строителен надзор по проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност и предотвратяване на наводнения на територията на община Кнежа, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г."


Публична покана с уникален номер 9000571

Техническа спецификация

Указания за подготовка на офертата

Образци

 
Анкета
Акцентът в развитието на Община Кнежа следва да се постави на:
Инфраструктура и чистота
Бизнес и чужди инвестиции
Паркова среда и отдих
Култура и туризъм
 
Търсене